370.000 medarbejdere på 50+ markeder engageret om fælles formål

Securitas

“We help make your world a safer place” – sådan formulerer Securitas virksomhedens nye ’purpose’, der er udviklet med input fra tusindvis af medarbejdere. Målet er at skabe retning, stolthed og sammenhold i den enorme internationale sikkerhedsgigant.

I samarbejde med Securitas’ globale ledelse samt HR- og Kommunikation har Resonans Nordic udarbejdet en flerårig strategi- og kampagneplan, der skal engagere de 370.000 medarbejdere. Indsatsen omfatter:

  • Et fundament med en stærk kernefortælling, gennemgående grafiske elementer og en bred vifte af branding-materialer til interne og eksterne arrangementer (plakater, klistermærker, væg- og gulvklistermærker, kopper, balloner osv.).
  • En global kampagne – primært baseret på videoer til interne og eksterne SoMe-platforme (internt Workplace, WhatsApp, Yammer – eksternt Facebook, LinkedIn og Instagram).
  • Kommunikationspakker til de mange ledere i Securitas’ globale organisation (PowerPoints, videoer, workshop-/mødeformater, Formåls-dialog spil osv.).
  • Årlig ”Global Purpose Award ”-uddeling, der giver mulighed for at finde ambassadører og bruge dem som rollemodeller i den intern kommunikation samt i marketing og salg.
  • En global organisation af “Purpose Ambassadors” på alle nøglemarkeder, hvor de bruges på SoMe, til diverse arrangementer og på workshops med nye medarbejdere.

 

 

Effektivt digitalt samarbejde over landegrænser

Novo Nordisk

En af Novo Nordisks store forskningsorganisationer er spredt på lokationer i Danmark og USA. Det medfører stort ressourceforbrug til rejser og risiko for manglende vidensdeling. Digitalt samarbejde er oplagt, men afdelingens projekter er komplicerede, og det kan være vanskeligt at gennemføre de komplekse dialoger digitalt uden at tegne på fælles whiteboards, se på det samme laboratorieudstyr osv.

Via workshops og surveys kortlagde Resonans Nordic, hvilke arbejdsprocesser der potentielt kunne gennemføres virtuelt, og hvordan de nye processer skulle se ud. Fokus var blandt andet på at udvælge få værktøjer med særligt stort potentiale for at forbedre det virtuelle samarbejde – fx digitale whiteboards, HoleLens-briller m.m.  

Efterfølgende blev det tekniske set up optimeret, så det blev let for den enkelte at deltage i de udvalgte processer. Fx blev der indkøbt bedre konferenceskærme og store digitale whiteboards. Der blev også udarbejdet målrettede brugerguides med klart fokus på de funktioner, der skulle bruges i de nye processer.

Til sidst blev alle medarbejdere onboardet. Det skete med central kommunikation samt korte workshops i de enkelte teams, hvor alle fik hands-on-erfaring med de udvalgte værktøjer og mulighed for at diskutere og sikre fælles fodslag om anvendelsen lokalt.

 

Mangeårigt samarbejde om professionalisering og politikudvikling

Nordisk Ministerråd

Resonans Nordic har som konsulentbureau for Nordisk Ministerråd i 10 år arbejdet med alle aspekter af det nordiske samarbejde. Vi har arrangeret konferencer og seminarer på tværs af landegrænser, udført evalueringer og analyser og fungeret som tæt rådgiver på alle niveauer.

Eksempel: Ny Nordisk skatteaftale – post Covid

I kølvandet på pandemien blev det at arbejde på distancen meget udbredt. Det skaber store skattemæssige problemer, da medarbejdere og virksomheder risikerer at få skatteproblemer. Den nordiske skatteaftale er nemlig ikke optimeret til den nye måde at arbejde på.

Resonans Nordic har etableret et samarbejde med KPMG med fokus på at skabe overblik over de skatteproblemer, der hæmmer mobiliteten i dag. Med rapporten i hånden har vi besøgt Nordens lande for at få verificeret nationale problemstillinger hos arbejdsmarkedets parter og regeringer. En opdateret rapport skal efterfølgende udleveres til samarbejds- og finansministre i Norden med henblik på at få revideret den nordiske skatteaftale på et verificeret grundlag, som arbejdsmarkeds parter støtter op om.

Eksempel: Ny organisering i Nordisk Ministerråd

Nordisk Ministerråd har eksisteret i 60 år. Der er gennem årene ikke lavet sønderligt om i selve strukturen i organisationen. Derfor fik Resonans Nordic til opgave at identificere, hvordan Nordisk Ministerråd kan udføre sit arbejdet mere effektivt i fremtiden. Alt fra processer, struktur og samarbejde var op til evaluering.

Resonans Nordic interviewede alle medarbejdere via en survey og en udvalgt gruppe via kvalitative interviews og fokusgrupper. Herefter skrev vi en rapport, som er blevet brugt som rettesnor for udvikling af det nye Nordisk Ministerråd. En af vores konklusioner var, at Nordisk Ministerråd har en målstyret vision, men en fagstyret organisation, hvilket besværliggør arbejdet op mod visionen. Resonans Nordic var med til at præsentere konklusionerne for medarbejderne, og vi har siden været en integreret del af implementeringsprocessen.

 

 

 

Tailored communication training for managers and employees

ALK Abello

Resonans Nordic has worked for ALK Abello for several years and trained a number of managers and employees in the European organization. The results have proved to be so good that we are in the process of conceptualizing a training course in targeted messages for all ALK offices around the world.

The concept starts with a 360-degree evaluation of the participant's communication followed by individual coaching. At the end of the course, the participant is coached prior to a specific event where the leader must make an important presentation.

 

Lederkommunikation løftet til næste niveau

Nordea Group

Efter mange år som en ganske traditionel og konservativ virksomhed ønskede Nordens største finansielle institution, Nordea, at skifte gear. Målet var at udvikle en mere engagerende intern ledelseskommunikation i den 32.000 mennesker store virksomhed.

Vi hjalp Nordea med at udvikle strategien "People, Passion & Values", som markerede skiftet fra en relativt traditionel envejsinformation til en langt mere dynamisk og dialogbaseret intern kommunikation. Den nye og mere og engagerende kommunikationsform blev implementeret med et digitalt uddannelsescenter for lederne, dialog-formater på de koncerninterne nyhedsplatforme, videoer, stormøder, pop-up-arrangementer m.m.

I længere perioder blev vi bedt om at tage den strategiske og operationelle ledelse for al koncernintern ledelseskommunikation – herunder for teamet af interne kommunikatører i Danmark, Norge, Finland og Sverige, kvartalskommunikation, kommunikation ved store organisatoriske ændringer, daglige virksomhedsnyheder og krisekommunikation. Konkret var vi bl.a. en del af bankens "war room" ifm. håndteringen af kommunikationen om ”Panama Papers”. Vi var lead på den interne implementering af Nordeas nye corporate brand, og vi var kommunikationslead på en stor kulturel transformationsrejse, der skulle understøtte et øget kundefokus i hele virksomheden.

Vi har tidligere hjulpet med at udvikle et træningsprogram i digital rådgivning for Nordeas kunderådgivere, og vi hjalp med at omskrive en lang række kundebreve for at gøre brevene lette at forstå – og dermed mindske presset på bankens kunde-hotline.

 

 

 

Mangeårigt samarbejde om kampagner, seminarer m.m.

Københavns Universitet

Resonans Nordic har de sidste 10 år arbejdet for Københavns Universitet. Vi har udført forskelligartede opgaver som konferencer, seminarer, uddannelser og større kampagner rettet mod både medarbejdere og studerende.

Eksempel: Optimal IT-sikkerhed med kampagne til 60.000 studerende og medarbejdere

København Universitet har stort fokus på at forbedre IT-sikkerheden og leve op til de skærpede krav for et moderne universitet. Det stiller nye krav til medarbejderne. De skal tage nye værktøjer i brug og være på vagt over for fishing-mails og lignende.

Resonans Nordic har udviklet en samlet kampagne-strategi for universitets kommunikation om IT-sikkerhed og implementering af nye relaterede værktøjer. Fokus har været på at skabe en ny sikkerhedskultur med en sammenhængende forståelig fortælling og samtidig gøre det let at ændre adfærd og anvende de nye værktøjer via målrettede brugerguides, korte videoer, e-learning m.m. 

 

Skræddersyet træning i lederkommunikation

Danmarks Domstole

De danske domstole oplever flere og flere forandringer, hvilket stiller store krav til ledernes kommunikation. Resonans Nordic har i den forbindelse udviklet og gennemført en uddannelse målrettet behovene i Danmarks Domstole.

Via feedback fra de nærmeste kolleger og medarbejdere fik hver leder fik en 360-graders-analyse af deres kommunikation. Resultaterne blev diskuteret på en indledende coaching-session, hvor lederen gik i gang med at udfylde en personlig handlingsplan, som blev brugt i resten af forløbet. Deltagerne mødtes herefter fysisk på tre træningsdage, hvor programmet vekslede mellem korte teoretiske oplæg, diskussion og hands-on-træning.

 

 

 

Tænketank som politikudvikling

Nordisk Råd

Analyser viser, at Norden kommer til at mangle flere hundredetusinde faglærte om 10-15 år. Dermed bliver det svært at understøtte den grønne omstilling, styrke de nordiske sundhedsvæsener, udvikle nye teknologier osv. Nordisk Råd ønsker at inspirere de nationale parlamenter til at arbejde strategisk med området for at skabe mere sammenhæng, synergi og fælles fodslag mellem skoler, erhvervsliv, fagforeninger og politikere. 

Løsningen blev at samle de aktører, der kan gøre noget ved udfordringerne, i en fælles tænketank. Idéen var at bringe alle perspektiver og idéer i spil og skabe et forum, hvor aktørerne kan samarbejde om holdbare løsninger på udfordringen. Vel at mærke løsninger, der har naturlig opbakning fra dem, der skal føre dem ud i livet.   Konkret har tænketanken samlet repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter, erhvervsskolerne, de unge og parlamentarikere fra Nordisk Råd. Tænketanken kom frem til en række anbefalinger til konkrete tiltag. Disse blev samlet i en rapport, der bl.a. kan benyttes af Nordisk Råds politikere og spredes blandt parlamentarikere i Norden.

Nordisk Råd kan genbruge projektets metode på andre problemområder, hvor man ønsker at igangsætte en større sammenhængende politisk indsats.

 

Mangeårigt samarbejde om kommunikation og organisationsudvikling

Beck

Beck Pack Systems er en mellemstor dansk virksomhed med produktions- og salgskontorer i Danmark og USA samt et agentnetværk på 15 markeder. Virksomheden producerer emballage til den globale fiskeindustri.  

Resonans Nordic har i mange år været Becks faste bureau. Vi har hjulpet med intern og ekstern kommunikation, PR, krisekommunikation, branding, marketing, store events, kunde- og medarbejderundersøgelser samt organisatorisk udvikling.